top of page

בתכנון

הבית במקור התאפיין בחלל קטן שנוצר עקב גובה תקרה נמוך, מעט תאורה טבעית וקיר משותף ללא תאורה טבעית כלל.

האתגר התכנוני היה להשתמש ביסודות של המבנה הקיים ובחלק מקירות החוץ ועדיין לתת תחושת חלל פנימי גדול באמצעות הגדלת הפתחים והנמכת הרצפה לקבלת תוספת של כ 30 ס"מ לגובה התקרה.כמו כן הקיר המשותף הואר באור טבעי באמצעות סקיילייט שמוקם מעל גרם המדרגות ותרם לתחושת הגובה באיזור החלל הכפול.

הקומה העליונה הורחבה על מנת לתת תחושה של קומה מרחפת ולתת מענה להוספת החדרים.

bottom of page